Breaking News

Reply To: เม็ดบัวอบกรอบ มาย มีขายที่ไหน

#4953 Reply

มาย

มายนี่เป็นชื่อยี่ห้อ หรือ เป็นชื่อคนคะ

ไม่เคยเห็นเมล็ดบัวอบกรอบที่นี่ค่ะ รู้จักแต่ มายที่ขายมะพร้าวอบกรอบค่ะ