Breaking News

Reply To: ฝากซื้อของจากไทยมาแวนคูเวอร์

#4643 Reply

Chaipat

ผมจะไปแวนคูเวอร์ครับ ไปถึงวันที่ 11 ตอนกลางคืน พักที่ fairmont ถึง 17 ค่อยเดินทางกลับ

จะฝากซื้อไหมครับ