Breaking News

Reply To: เรียนต่อด้านถ่ายภาพ และทำงาน ในแคนนาดา

#2514 Reply

Admin
Keymaster

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ทาง Canada จะเปลี่ยนกฏในการออก Study permit นะครับ แต่ถ้ามาเรียนแค่ 6 เดือนหรือน้อยกว่า จะไม่ต้องขอ Study permit สามารถใช้ Visitor visa มาเรียนได้เลย แต่จะทำงานไม่ได้ เพราะไม่มี Work permit