Breaking News

Reply To: อยากเรียนทันตะครับ

#2186 Reply

Sai
Moderator

พี่ว่าเรียนให้จบทันตะที่ไทยก่อนก็ได้ แล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะเรียนต่อยังไง หลังเรียนจบถ้ายังอยากมาที่นี่ มีสองทางเลือก

  1. อยากทำงานที่แคนา่ดา ต้องสมัครเป็นพลเมืองแคนาดา แล้วสมัครเรียนโปรแกรม International Dental Degree Completion Program เรียน 2 ปี จบไปเป็น GP
  2. อยากเรียนเฉพาะทาง ไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองแคนาดา มีหลายสาขา เรียน 3 ปี จบไปเป็น Specialist