Home / แคนาดา / Apply visa Canada – Visitor

Apply visa Canada – Visitor

ตั้งแต่ปี 2015 จะมีขั้นตอนการสมัคร Visa Canada แตกต่างจากบทความนี้

วิธีการสมัคร Visa Canada ประเภท Visitor visa (สำหรับคนที่มาเที่ยวหรือเรียนภาษาไม่เกิน 6 เดือน) สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถสมัครได้สองวิธี คือ

 • ยื่นเอกสารที่อาคาร Regent House ชั้น 1, 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กทม.
 • Online (ควรจะมีบัตรเครดิตสำหรับชำระค่าธรรมเนียม และสามารถ Upload เอกสารต่างๆได้) โดยเราจะต้องตอบคำถาม 23 ข้อก่อนสมัคร เพื่อที่ระบบจะแจ้งว่าเราสามารถสมัคร Visa ประเภทใด และกำหนดหมายเลข (Checklist) ให้เราสำหรับสมัคร Online ซึ่งคำถามจะมีดังนี้
 1.  คุณอยากจะมาทำอะไรที่ Canada? (What would you like to do in Canada?)
 2. คุณวางแผนที่จะอาศัยอยู่ใน Canada นานเท่าไหร่? (How long are you planning to stay in Canada?)
 3. Passport ของคุณเป็นของประเทศอะไร? (What is the country of nationality of your passport? )
 4. ปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในประเทศอะไร? (What is your current country of residence?
  If you are presently in Canada, you should select Canada. )
 5. คุณมีสมาชิกในครอบครัวที่อายุ 18 ปีขึ้นไปเป็นคน Canadian หรือได้รับสัญชาติ Canadian หรือมีสถานะเป็น Permanent resident หรือไม่? (Do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and is 18 years or older?)
 6. คุณเกิดเมื่อไหร่ (What is your date of birth?)?
 7. คุณเคยอาศัยอยู่ใน Canada ด้วยสถานะ Permanent resident หรือ Immigrant หรือไม่? (Have you lived in Canada as a permanent resident or landed immigrant?)
 8. คุณคือ Permanent resident ของประเทศ USA และมี Green Card หรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงว่าเป็น Permanent resident? (Are you a permanent resident of the United States and have your alien registration card (Green Card) or other proof of permanent residence?)
 9. สถานะการสมรสของคุณคืออะไร? (What is your current marital status? )
 10. จุดหมายปลายทางที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ของคุณคือรัฐอะไร? (What is your province of destination?)
 11. คุณจะสมัคร Visa ที่สามารถใช้เข้าประเทศได้หลายครั้ง? (Are you applying for a multiple entry visa?)
 12. จุดประสงค์หลักของการมา Canada? (What is the main purpose of your visit?)
 13. คุณทำงานในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ตอนนี้หรือไม่? (Do you have a job in the country where you currently live?)
 14. คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ตอนนี้หรือไม่? (Do you own a business in the country where you currently live? )
 15. คุณได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากผู้อื่นหรือไม่? (Do you depend on someone for financial support? )
 16. คุณเคยท่องเที่ยวต่างประเทศภายในระยะเวลา 10 ปีหรือไม่? (Have you travelled to other countries in the previous ten years? )
 17. คุณเดินทางมากับสมาชิกในครอบครัวที่เคยได้รับอนุญาตให้เข้า Canada?(Are you accompanying a family member that has status in Canada, or has recently been approved to come to Canada?)
 18. คุณเคยก่ออาชญากรรม,โดนจับกุม, หรือโดนตั้งข้อหาในประเทศใดๆหรือไม่? (Have you ever committed, been arrested for, been charged with, or convicted of any criminal offence in any country?)
 19. คุณได้รับการตรวจสุขภาพโดยหมอที่ได้รับอนุญาตจาก CIC ภายในระยะเวลา 12 เดือนหรือไม่? (Have you had a medical exam performed by a CIC authorized panel physician (doctor) within the last 12 months?)
 20. คุณต้องการสมัคร Visa สำหรับสมาชิกในครอบครัวของคุณหรือไม่? (Do you want to submit an application for a family member?)
 21. คุณอนุญาตให้คนอื่นสมัครแทนหรือเข้าถึงใบสมัครของคุณ? (Are you giving someone access to your application?)
 22. การสมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียม. คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมหรือได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม? (There are fees associated with this application. Will you be paying your fees or are you fee exempt?)
 23. คุณมีหรือสามารถใช้เครื่อง Scan เอกสารของคุณ และสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมทาง Online โดยใช้บัตรเครดิต Visa, Master card, หรือ American Express? (Do you have the ability to create a digital image of your documents (through scanning or taking a picture) and will you pay your application fees online using a Visa, MasterCard or American Express?)

 

แบบฟอร์มที่ใช้สมัครคือ Application for Temporary Resident Visa Made Outside of Canada (IMM5257) ข้อที่มีเครื่องหมาย * จะต้องกรอก

 1. UCI (Unique Client Identifier): ถ้าสมัครครั้งแรก จะยังไม่มี UCI ให้กรอก “N/A” หรือเว้นว่างไว้
 2. I want service in: เลือก English
 3. Visa requested: เลือก Visa ประเภทที่ต้องการสมัคร (Single, Multiple, Transit)

Personal details

 1. Full name: ช่องแรกให้กรอกนามสกุล ช่องที่สองกรอกชื่อ โดยจะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลใน Passport
 2. Have you ever used any other name?: คุณเคยใช้ชื่ออื่นหรือไม่?
 3. Sex: ระบุเพศ
 4. Date of birth: วันเดือนปี ค.ศ. เกิด
 5. Place of birth: ช่องแรกกรอกเมืองที่เกิด ช่องที่สองเลือกประเทศที่เกิด
 6. Citizenship: เลือกประเทศที่เราถือสัญชาติอยู่
 7. Current country of residence: ที่อยู่ในประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ระบุประเทศและสถานะ
 8. Previous countries of residence: ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาคุณเคยอาศัยอยู่ในประเทศอื่นนอกจากประเทศที่อาศัยอยู่ปัจจุบันเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนหรือไม่? ถ้าเคยอยู่ให้ระบุชื่อประเทศ สถานะ และระยะเวลา
 9. Country where applying: ประเทศที่ยื่่นสมัคร Visa ถ้าเป็นประเทศเดียวกับประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ให้ตอบ “Yes”
 10. เกี่ยวกับการสมรส มี 3 ข้อย่อยดังนี้
  1. Your current marital status: สถานะการสมรสของคุณ
  2. Provide the date: ถ้าแต่งงานแล้ว ให้ระบุวันเดือนปีที่แต่งงาน
  3. Provide the name of your current Spouse/Common-law partner: ระบุชื่อ-นามสกุลของคู่สมรสปัจจุบัน
 11. Have you previously been married or in a common-law relationship?: คุณเคยสมรสมาก่อนหน้านี้หรือไม่? ถ้าเคย ให้ระบุชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส ความสัมพันธ์ และระยะเวลา

Passport

 1. Passport number: หมายเลข Passport
 2. Country of issue: ประเทศที่ออก Passport
 3. Issue date: วันที่ออก Passport
 4. Expiry date: วันที่ Passport หมดอายุ

Contact information

 1. Current mailing address: ที่อยู่ปัจจุบันสำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 2. Residential address: ที่พักอาศัยปัจจุบัน ถ้าเหมือนกับข้อ 1 ให้เลือก “yes”
 3. Telephone no.: หมายเลขโทรศัพท์
 4. Alternate Telephone no.: หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ
 5. Fax no.: หมายเลขโทรสาร
 6. E-mail addredss: อีเมล์

Details of visit to Canada

 1. Purpose of my visit: จุดประสงค์ของการมา Canada
 2. Indicate how long you plan to stay: ระยะเวลาที่คุณวางแผนจะอยู่ใน Canada
 3. Funds available for my stay(CAD): จำนวนเงิน Canadian โดยประมาณที่มีให้ใช้สำหรับการมา Canada
 4. Name, address and relationship of any person(s) or institution(s) I will visit: ระบุชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์และที่อยู่ใน Canada ของคนหรือสถาบันที่เราจะไปหาใน Canada

Education

 1. Have you had any post secondary education?: คุณเคยได้รับการศึกษาหลังจากการศึกษาระดับมัธยมหรือไม่? ถ้าเคย ให้ตอบ “yes” และระบุรายละเอียดของระดับการศึกษาที่สูงที่สุดของคุณ

Employment

 1. Give details of your employment for the past 10 years: ระบุประวัติการทำงานอย่างน้อย 1 ที่ภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ถ้าคุณเกษียณแล้ว ให้ระบุประวัติการทำงานอย่างน้อย 1 ที่ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนเกษียณ

Background information (คุณต้องกรอกส่วนนี้ถ้าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และถ้าคุณตอบ “yes” ในข้อ 3-6 คุณอาจจะต้องกรอกฟอร์ม IMM5257 Schedule 1)

 1. ภายในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา คุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณเคยเป็นวัณโรคปอดหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคปอด? คุณมีความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจซึ่งต้องการการบริการทางด้านสังคมและสุขภาพ นอกเหนือจากยารักษาโรค ระหว่างที่อาศัยอยู่ใน Canada หรือไม่? ถ้าคุณตอบ “yes” ในข้อ a หรือ b ให้ระบุรายละเอียดและชื่อของสมาชิกในครอบครัวด้วย
 2. คุณเคยอาศัยอยู่ใน Canada เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือเรียน/ทำงานโดยไม่รับอนุญาตใน Canada หรือไม่? คุณเคยโดนปฏิเสธการได้รับ Visa หรือถูกบังคับให้ออกจาก Canada หรือประเทศอื่นๆหรือไม่? ถ้าคุณตอบ “yes” ในข้อ a หรือ b ให้ระบุรายละเอียดในข้อ c
 3. คุณเคยก่ออาชญากรรม,โดนจับกุม, หรือโดนตั้งข้อหาในประเทศใดๆหรือไม่? ถ้าคุณตอบ “yes” ในข้อ a ให้ระบุรายละเอียดในข้อ b
 4. คุณเคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือกองกำลังป้องกันตนเองหรือไม่? ถ้าคุณตอบ “yes” ในข้อ a ให้ระบุรายละเอียดในข้อ b
 5. คุณเคยเป็นหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมือง องค์กร/กลุ่มทางการเมืองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือไม่?
 6. คุณเคยมีส่วนรู้เห็นหรือมีส่วนร่วมกับการทรมานคนทั่วไป/นักโทษ หรือปล้นอาคารทางศาสนาหรือไม่?

หลังจากนั้นให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุล และวันที่กรอกเอกสาร แล้วกดปุ่ม Validate ที่อยู่ด้านล่างสุด ถ้าหากคุณต้องการสมัครแบบ Online ให้ Save ไฟล์นี้ไว้สำหรับ Upload ในขั้นต่อไป แต่ถ้าหากต้องการยื่นเอกสารที่ Office ในประเทศไทยให้พิมพ์ใส่กระดาษแล้วนำไปยื่นพร้อม Passport

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร Visa Canada

 • Bank statements (ระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา) หรือ Scholarship letter ถ้าคุณได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้อื่น
 • การจองตั๋วหรือสำเนาตั๋วเครื่องบิน
 • IMM5645
 • เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์ของการมา Canada เช่น จดหมายจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา, จดหมายเชิญมาร่วมงาน
 • เอกสารรับรองการทำงานจากบริษัท ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เงินเดือนปัจจุบัน และระยะเวลาการทำงาน
 • Passport
 • รูปถ่ายขนาดอย่างน้อย 35 mm x 45 mm (1 3/8″ x 1 ¾”) ถ้าสมัครแบบ Online ควรใช้ความละเอียดอย่างน้อย 600 pixels/inch ขนาดไฟล์อย่างน้อย 60 kB และเป็นไฟล์ประเภท JPEG
 • ค่าสมัคร Visa ประเภท Single $75, ประเภท Multiple $150 หรือประเภท Family $400

สามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจ ได้ที่ www.facebook.com/vancouverthai หรือเว็บบอร์ดคนไทยในแคนาดา http://forum.vancouverthai.com

Copyright. All Rights Reserved. Updated October 26, 2013

About Admin

บทความและรูปภาพบน www.vancouverthai.com อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อ [email protected]

Check Also

ประกาศขายร้านอาหารไทย Thai restaurant for sale in beautiful Nelson, BC

ประกาศขายร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในเมือง Nelson รัฐ British Columbia ร้านอาหารไทยแห่งนี้บริหารจัดการโดยธุรกิจครอบครัวของเจ้าของร้าน ซึ่งได้รับการยอมรับจากคนในเมืองและมีลูกค้าประจำมากมาย