Home / Canada Visa Application

Canada Visa Application

สถานะการสมรส

เคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุลหรือไม่

เคยรับราชการทหารหรือไม่

ประวัติการศึกษาสูงที่สุดที่ได้รับหลังระดับมัธยมศึกษา

ประวัติการทำงาน 4 ครั้งล่าสุดใน 10 ปีที่ผ่านมา

ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ 4 ครั้งล่าสุด
ครั้งที่ 1


ครั้งที่ 2


ครั้งที่ 3


ครั้งที่ 4


ประวัติครอบครัว
ผู้สมัครขอวีซ่า

คู่สมรส


สถานะการสมรส


บิดา
สถานะการสมรส


มารดา
สถานะการสมรส


พี่น้องคนที่ 1


เพศ


สถานะการสมรส


พี่น้องคนที่ 2


เพศ


สถานะการสมรส


พี่น้องคนที่ 3


เพศ


สถานะการสมรส


พี่น้องคนที่ 4


เพศ


สถานะการสมรส